123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Tajlandia 2016 – w drodze z Laosu do Indonezji

W roku 2016 odwiedzamy Laos, z którego polecimy na Jawę. Ponieważ z Laosu nie ma bezpośrednich lotów na Jawę i w Bangkoku mamy przesiadkę – nie pozostało nam nic innego, jak zatrzymać się tu na trzy noclegi i zwiedzieć to miasto.

Tajlandia (dawniej Syjam) (ang. Thailand) – to kraj o powierzchni 513 tys. km kwadratowych (ponad półtora razy większy od Polski) z 67 milionami mieszkańców, z których 75% – to Tajowie. Religią dominująca jest buddyzm (93%). Pod względem politycznym Tajlandia jest monarchią konstytucyjną

Na terenie Tajlandii panuje klimat tropikalny z porami: wilgotną i suchą lub sawann. Temperatury wahają się od 19°C do ponad 40°C na niektórych obszarach, gdy słońce jest w zenicie.

W Tajlandii obowiązuje czas UTC+7 (5 godzin później niż w Polsce latem), a walutą jest baht tajski. Za jednego dolara dostaniemy mniej więcej 35 bahtów.

Plan na Bangkok jest następujący:
  1. 03.08.2016. Lą­do­wa­nie w Bangkoku. Prze­jazd do ho­te­lu.
  2. 04.08.2016. Całodniowe zwiedzanie miasta.
  3. 05.08.2016. Całodniowe zwiedzanie miasta.
  4. 06.08.2016. Wylot do Den­pa­sar.

 

W Wielkim Pałacu Królewskim. Bangkok. Tajlandia.
Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości